برچسب سرقفلی مغازه

تعریف سرقفلی مغازه

سرقفلی عکس
مفهوم سرقفلی عرفی برای یافتن مفهوم عرفی سرقفلی، مراجعه به قانون يا حتي كتاب كفايت نمي‌كند؛ چرا که سرقفلی در حقوق ایران از بدو امر ریشه در عرف داشته و مفهوم واقعی آن در رابطه بین تجار و کسبه و…