ولوو fm ۹ کشنده

  باورش برام سخت بود اول که دیدم فکر کردم طرف از باری تبدیل کرده ولی وقتی کارتشو دیدم دیدم زده کشنده فابریک کارخونه هم بود کارکرد :۹۰۰۰۰۰ قیمت  : ۱۵۰۰۰۰۰۰ ارسال عکس از : حسام