چه کسانی در جعل قانون اساسی نقش داشتند؟

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

۲۳ دلو ۱۳۹۵ ۰۷:۱۷

برخی حقوقدانان مطرح کشور، اظهار می کنند که قانون اساسی افغانستان در هفتاد جای مهم، مورد تغییر و حذف قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری  رشد، زکریا اصولی حقوقدان گفت: قانون اساسی افغانستان در چهارده جدی ۱۳۸۲ وقتی که تصویب شد، تا شش دلو سال ۱۳۸۲ از توشیح توقف شد؛ در هنگام چهارده جدی تا شش دلو قانون، در هفتاد جای آن مورد دستبرد قرار گرفت. باید از همه کسانی که به قانون دستبرد زده اند پرسش انجام گیرد و مورد محاکه قرار گیرند.

وی، در خصوص نام افرادی که در جعل قانون اساسی نقش داشتند بیان داشت: از آقای صبغت الله مجددی که در جعل قانون اساسی نقش دارد پرسان شود. از نعمت الله شهرانی رییس کمیسیون تصویب و تطبیق قانون اساسی، از آقای فاروق وردک، از عبدالملک کاموی، از کائون کاکر، از موسی اشعری و سرور دانش و سایر کسانی که در این جعل نفش داشتند پرسان شود.

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

Let’s block ads! (Why?)

.