ممنوعیت نصب عکس سیدمحمد خاتمی برروی خودرو/عکس

ترابر نیوز:

روز نو : یکی از نهادهای نظارتی از روی پلاک خودرو پیامک هشدار آمیزی رابه شهروندان اردکانی که عکس سیدمحمد خاتمی را برروی خودروشان نصب کرده بودند ارسال کرده است.

ممنوعیت نصب عکس خاتمی برروی خودرو/عکس

.