قانون کار به نفع تولید اصلاح شود

ترابر نیوز:

رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی گفت: ناهمخوانی قانون کار با شرایط واقعی جامعه باعث رواج قراردادهای موقت شده است. محمد عطاردیان با اشاره به در دستور کار بودن اصلاح برخی مواد قانون کار، افزود: در اصلاح قانون کار باید حقوق کارگر و کارفرما به شکل تساوی حفظ شود و ترتیبی داده شود که اصلاحات به طرفداری از کارگر یا کارفرما نباشد. وی افزود: در ادبیات قانون کار همواره از حق کارگر و تکلیف کارفرما یاد شده است.عطاردیان با تاکید بر ضرورت اصلاح مواد ۷ و ۲۷ قانون کار گفت: کارگر حق دارد هرزمان که می‌خواهد سرکار خود حاضر نشود، اما کارفرما اگر کارگر را نخواهد، نمی‌تواند به همکاری خاتمه بخشد.وی با اشاره به مشکل قراردادهای موقت تصریح کرد: قراردادهای موقت مشکل نیست، بلکه معلول قانون کار است. کارفرما با کارگر قرارداد موقت می‌بندد تا زمانی که خواست کارگر را اخراج کند، مشکل خاصی نداشته باشد. رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گفت: اصلاحات قانون کار باید به نفع تولید باشد نه کارگر یا کارفرما.

.