عکس/ «آقا» با لباس خاکی

ترابر نیوز:

مشرق – سلام بر مردی که با لباس های خاکی اش دل از کف عشاق می برد؛ و با مرام خاکی اش بر قلبهای مان حکومت می کند…

عکس/ «آقا» با لباس خاکی

 

.