ضرورتهای خاص و کلیدی اجرای سد بختیاری در مدیریت منابع آب کشور

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

باتوجه به نارسائی های موجود در ظرفیت ذخیره سازی و تنظیم آب حوضه ، عدم بهره گیری موثر از نیروگاه سد دز سبب شده است تا نتوان به شکل بهینه ای از منابع آبی موجود در تولید انرژی استفاده نمود. در جدول ذیل عدم تناسب و همخوانی وضعیت موجود تولید انرژی با منطق بهره برداری در اقلیم ایران بخوبی بیانگر موضوع فوق می باشد.

ضرورتهای خاص و کلیدی اجرای سد بختیاری در مدیریت منابع آب کشور

احداث سد بختیاری شرایط را برای بهینه سازی استفاده از پتانسیلهای برقابی حوضه دز ( جدا از نیروگاه سد بختیاری) در موارد ذیل فراهم می آورد.
الف- تولید انرژی پیک از نیروگاه بختیاری 
ب‌- امکان توسعه نیروگاه سد دز

ج‌- امکان تولید انرژی پیک و پایه در نیروگاه جریانی سد دز

د‌- امکان تولید انرژی پایه در سد تنظیمی دز

ه‌- پتانسیل ایجاد طرح تلمبه ذخیره ای دز

و‌- امکان تولید انرژی پیک در نیروگاههای جریانی دز ۱ ، ۲ و ۳

Let’s block ads! (Why?)

.