ساماندهی نظام آماری شركت های هواپیمایی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی كشوری از ساماندهی نظام آماری شركت های هواپیمایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، وحید ازوجی اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری به منظور آشنایی هرچه بیشتر کارکنان شاغل در بخش آمار شرکت های هواپیمایی با فرم های آماری استاندارد ایکائو و تسریع در تکمیل و ارسال فرم های آماری، نسبت به برگزاری یک کارگاه آموزشی ۱۰ ساعته تحت عنوان آمار هوانوردی اقدام کرده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، گذراندن این دوره آموزشی برای پرسنلی که در فرآیند تهیه و ارسال فرم های آموزی برای سازمان هواپیمایی دخالت دارند الزامی بوده و در صورت تغییر افراد، پرسنل جایگزین نیز باید دوره آموزشی مذکور را گذرانده و مدرک دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری؛ برای شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهینامه رسمی صادر خواهد شد.

.