ساخت بزرگترين ساعت جهان توسط اسكانيا…

.

img_1883 img_1884 img_1885 img_1886 img_1887هميشه در جهان براي اينكه كاركرد دقيق چيزي را به درستي تشبيه كنند از مثال ساعت استفاده ميكنند زيرا ساعتها در حقيقت يكي از دقيق ترين ماشينهاي ساخته شده به دست بشر هستند. در همين زمينه نيز اينبار كمپاني اسكانيا سوئد كه به ساخت كاميونهاي دقيق با كيفيت بالا مشهور است در اقدامي دست به كار ساخت بزرگترين ساعت جهان زده است كه متشكل از تعداد ١٤ دستگاه تريلي نسل جديد اسكانيا هستند كه با يك برنامه ريزي دقيق در يك سيكل ٢٤ ساعته مشغول محاسبه دقيق زمان بودند لازم به ذكر است كه در اين عمليات تعداد ٩٠ راننده به صورت منظم حضور داشتند و در مجموع سه گروه از تريليها در نقش ساعت شمار دقيقه شمار و ثانيه شمار در يك سيكل ٢٤ ساعته در حقيقت يك ساعت كامل را تشكيل ميدادند. گفتني است كه تمام فرآيند كنترل كاميونها از يك اتاق فرمان به دقت نظارت ميشد و هر كاميون در هر ٦٠ ثانيه يك دور كامل با سرعت ٥٣ كيلومتر و ١٣ كيلومتر در قسمتهاي خارجي و داخلي دايره را طي كردند نكته جالب توجه در اين مأموريت دقت بسيار زياد راننده ها و دنبال كردن تك تك ثانيه ها براي كسب بهترين ركورد براي بزرگترين ساعت جهان بود كه با موفقيت انجام شد.

وبسايت: ايران ترانزيت

تصاوير: برترينها

.