در انتقاد از مهندس زنگنه انصاف داشته باشید

ترابر نیوز:

یکی از سایت ها که برخورد کینه توزانه نسبت به مهندس زنگنه دارد  تیترهای تند غیرواقعی منتشر می کند. مدیری عنواندنمود مهندس زنگنه یک بخش از یک بند قانون را قبول ندارد اما تیتر کردند زنگنه قانون را قبول ندارد.  یا یک خبرنگار سوالی که در اصل جنبه ورود در بحث را مطرح نمود و پاسخ خدا خیرت دهد دریافت کرد اما این سایت چه برداشت خود ساخته ای را منتشر نمود.

یکی از خبرنگاران: آیا NPC نقش داشته، آیا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش داشته؟

میرافضلی در تأیید حرف این خبرنگار گفت: خدا خیرت بده.

در مصاحبه یاد شده پیرامون خدمات مهندس زنگنه صحبت شد و اینکه ایشان چه خدمات بزرگی انجام دادند برخی خدمات ایشان بی نظیر است در توسعه میادین مشترک چقدر تلاش و از خود گذشتگی کردند ولی هیچ یک از رسانه های حاضر در کنفرانس خبری این موضوع را پوشش ندادند و صرفا انتقادی در خصوص یک موضوع خاص را چقدر بزرگنمایی کردند تا به اغراض خود دست یابند. بله در خصوص موضوع یاد شده انتقاد است اما انتقاد علمی نه مغرضانه انتقاد هست راهکار هم ارائه شده. با این فضای سطحی رسانه ای چگونه رسانه ها می خواهند نقش تاثیر گذار در توسعه کشور ایفا نمایند.

.