جای کارگر و کارفرما در ایران عوض شده

ترابر نیوز:

دیروز ۷ نفر از افرادی که تا خرداد ۹۵جزو کارگران شرکت پیمانکاری جم صنعتکاران بودند با نصب بنری روبروی مجلس ادعا نمودند که جزو پرسنل جم هستند همچنین از آرم رسمی پتروشیمی جم استفاده نمودند آنها همچنین روی بنر نوشتند که مدیرعامل جم دروغ می گوید و ما پرسنل جم هستیم. آنها در ملا عام و روبروی مجلس تهمت دروغ به مدیر عامل بزرگترین پتروشیمی کشور زده و این ادعای خود را در معرض دید مردم و نمایندگان مجلس و رسانه ها قرار دادند.

با بررسی های دقیق به عمل آمده ادعای این ۷ نفر که توسط ۲ نفر هدایت می شوند کذب محض است

این افراد هرگز و در هیچ زمانی از کارکنان شرکت پتروشیمی جم نبوده اند لذا ایشان دروغ و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند. دوم اینکه ایشان ادعا کرده اند که اخراج شده اند این نیز دروغ و تهمت بزرگ دیگری است.  ایشان تا پایان خرداد ۱۳۹۵با شرکت پیمانکاری جمصنعتکاران قرارداد داشته اند و از آن تاریخ هیچگونه قراردادی با این شرکت ندارند آنها اخراج نشده اند بلکه قرار دادشان به اتمام رسیده

بر اساس نامه محرمانه رئیس سازمان منطقه ویژه عده ای از کارگران نامه اداره اشتغال منطقه ویژه را جعل کرده و این سازمان تاکید به برخورد جدی با جاعلین متقلب داشته، بر اساس مقررات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس افراد برای کار در منطقه ویژه می بایست مجوز اداره اشتغال را دریافت کنند اما عده ای این مجوز را جعل نموده و با جعل وتقلب مشغول کار شدند.  اداره اشتغال منطقه برای مشاغل عمومی و غیر تخصصی تاکید دارد که از نیروهای بومی استفاده شود و بیشتر تمایل دارد مجوزهای اشتغال برای مشاغل غیر تخصصی به این سمت گرایش پیدا کند لذا رویه سازمان منطقه ویژه این است مردم منطقه برای مشاغل غیر تخصصی در اولویت باشند.

آیا نمایندگان مردم منطقه از سیاست جذب نیروهای بومی حمایت می کنند یا از افراد غیر بومی که با جعل می خواهند خود راتحمیل نمایند حمایت می کنند؟! در بین پتروشیمی های در حال تولید منطقه عسلویه بیشترین جذب نیروهای بومی منطقه طی یک سال گذشته توسط پتروشیمی جم انجام شده اما برخی نمایندگان استان بوشهر به این موضوع توجه چندانی ننموده و بمسائل دیگری را پیگیری می کنند.

هیچ کارفرمایی نیروی متخصص کاردان را اخراج نمی کند و حتی اگر چنین نیرویی بد اخلاق باشد باز هم او را حفظ می کند شرکتها نیروهای متخصص را می ربایند و اینگونه افراد هرگز بیکار نمی مانند اما افراد بی تخصص که صرفا می خواهند از شرکت بهره ببرند و شرکتها در واقع نیازی به آنها ندارد و همگی با رابطه استخدام شده اند این افراد به هر روشی می خواهند خود را به شرکتها تحمیل کنند و از روش هایی چون نامه پراکنی, تهیه شب نامه, تحصن و دروغ و افترا استفاده می کنند و متاسفانه برخی افراد صاحب قدرت عوام فریب از ایشان حمایت می کنند.

چند روز است این افراد منجر به آزار و اذیت مدیران شرکت پتروشیمی جم شده اند تهمت زده و جو را متشنج نموده اند. حال سئوال این است با این شرایط حاکم بر حوزه کارگری کشور سرمایه گذار بخش خصوصی چگونه به خود انگیزه می دهد در این کشور سرمایه گذاری ثابت اشتغال زا انجام دهد سرمایه و دارای خود را صرف ایجاد کارخانه کند هزاران ریسک را بپذیرد و نهایتا کارگران حاکم شوند و اگر کارفرما و ایجاد کننده کار روزی چند نفر از ایشان را نیاز نداشت بتوانند بلوا بپا کنند در کدام کشور توسعه یافته چنین شرایطی وجود دارد کارگر سالاری ناشی از قوانین ضد کار و ضد استغال و توسعه کشور ماست قانون کار کارفرما را تحت فشار قرار می دهد قانون کار ارآفرین را تحت فشار قرار می دهد اگر کارآفرین نباشد کار نیست اما همین کارآفرین از ده جا برای انجام امور جاریه و اداره شرکت تحت فشار است اجازه ندارد نیرویی را که مورد نیازش نیست بکار نگیرد. برخی نمایندگان عوام فریب نیز همواره سعی نموده اند خود را حامی کارگر جلوه دهند و از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. با عوام فریبی نمی توان قانون کار محکم و جاذب برای کارآفرین تدوین نمود و اگر کارآفرین نباشد بیکاری روز به روز بیشتر خواهد شد. حال عوام فریبان کدام یک را انتخاب می کنند تصویب قوانیین برای جذب کارآفرینان و ایجاد کار برای بیکاران یا تاکید بر توزیع فقر بیکاری و فرو رفتن مردم و کشور  در باتلاق خفه کننده بیکاری؟

.