ایران ایر و آتا مقام اول تاخیر در پرواز را از آن خود کردند

اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی گروه آمارهای هوانوردی و فرودگاهی، تاخیر پروازهای برنامه ای مسافری در شهریورماه امسال را بر اساس تفکیک شرکت های هواپیمایی اعلام کرد.

بر اساس این آمار در شهریورماه امسال ۲۲ هزار و ۴۳۱ پرواز خروجی صورت گرفته است که تعداد ۱۰ هزار و ۴۶۱ پرواز بیش از ۳۰ دقیقه تاخیر داشتند و مجموع تاخیرهای بیش از ۳۰ دقیقه این پروازها برابر با ۸۲۹ هزار و ۱۰۶ دقیقه بوده است.

در شهریورماه امسال ۲۲ هزار و ۴۳‍۱ پرواز خروجی در فرودگاه های ایران برقرار شد که ۱۰ هزار و ۴۶۱ سورتی آن با تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر صورت گرفت. بنابر این گزارش شرکت هواپیمایی ایران ایر با تعداد ۱۰ هزار و ۴۶۱ پرواز و آتا با ۱ هزار و ۲۱ پرواز بیش از ۳۰ دقیقه بیش ترین تاخیر را داشتند و شرکت هواپیمایی ماهان نیز تعداد ۹۴۸ پرواز را با زمان تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه برقرار کرد و رکورد کمترین تاخیر را به ثبت رساند.

در شهریورماه امسال، شرکت هواپیمایی ایران ایر ۲ هزار و ۷۳۶ پرواز خروجی داشته که تعداد ۱ هزار و ۵۷۳ پرواز آن تاخیر داشته است. همچنین شرکت هواپیمایی آتا ۱ هزار و ۷۸۴ پرواز خروجی داشته که ۱ هزار و ۲۱ پرواز آن تاخیر داشته است. این دو ایرلاین ۵۷ درصد بیشترین پروازهای خروجی تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشتر نسبت به کل پروازهای خروجی انجام شده در شهریورماه را به خود اختصاص دادند.

شرکت هواپیمایی زاگرس ۲ هزار و ۲۱۳ پرواز خروجی در شهریورماه امسال برقرار کرده است که تعداد ۱ هزار و ۱۳۲ فروند آن ها با تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر مواجه شدند. بنابراین این ایرلاین با ۵۱ درصد رتبه دوم پروازهای خروجی تاخیردار را از آن خود کرد.

همچنین شرکت هواپیمایی اترک ایر در شهریورماه ۱۴۰ پرواز برقرار کرد که ۷۰ سورتی آن با تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه رو به رو شد. همچنین ۱ هزار و ۵۰۲ پرواز شرکت هواپیمایی آسمان از مجموع ۳ هزار و ۱۴ پرواز خروجی آن در شهریورماه تاخیردار محسوب می شوند. بر اساس آمار، شرکت های اترک ایر و آسمان با ۵۰ درصد شاخص تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر در پله سوم شرکت های هواپیمایی تاخیردار قرار گرفتند.

شرکت هواپیمایی ایرتور ۹۴۰ پرواز خروجی برقرار کرد که ۴۶۱ فروند آن تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند. بنابراین این هواپیمایی با ۴۹ درصد شاخص تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر در رتبه چهارم قرار گرفت.

شرکت هواپیمایی پویا ایر نیز از ۲۳ پرواز خروجی ۱۱ پرواز را با تاخیر برقرار کرد. این ایرلاین نیز با ۴۸ درصد شاخص تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر رتبه پنجم را به خود اختصاص داد.

همچنین هواپیمایی کاسپین ۱ هزار و ۵۸۰ پرواز خروجی داشت که ۷۲۴ پرواز آن تاخیر داشت. این آمار حاکی از ۴۶ درصد شاخص تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر بوده که آن را در رتبه ششم قرار می دهد.

هواپیمایی تابان از ۱ هزار و ۷۲۲ پرواز خروجی با ۷۷۳ پرواز تاخیری مواجه شد و هواپیمایی معراج نیز از ۶۱۹ پرواز خروجی تعداد ۲۷۷ پرواز را با تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه برقرار کرد. این دو ایرلاین به طور مشترک دارای ۴۵درصد شاخص تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر بوده که در رتبه هفتم قرار گرفتند.

شرکت هواپیمایی قشم ایر ۱ هزار و ۸۸۲ پرواز خروجی داشته که ۸۳۴ پرواز آن تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند. همچنین شرکت هواپیمایی کیش ایر ۱ هزار و ۷۶۲ پرواز خروجی برقرار کرده که تعداد ۷۶۸ پرواز آن از تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه رنج می بردند. این دو ایرلاین با ۴۴ درصد شاخص تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر در رتبه هشتم قرار گرفتند.

شرکت هواپیمایی نفت نیز از مجموع ۹۵۳ پرواز خروجی خود ۳۶۷ پروازش با تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه صورت گرفته است. این آمار ۳۹ درصد شاخص تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر را نشان می دهد که این هواپیمایی را در رتبه نهم قرار می دهد.

شرکت هواپیمایی ماهان با برقراری ۳ هزار و ۶۳ پرواز، تعداد ۹۴۸ پرواز آن با زمان تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه صورت گرفتند. در حقیقت ۳۱ درصد شاخص تاخیر ۳۰ دقیقه و بیشتر آن را در رتبه دهم قرار داد و به نوعی پروازهای خروجی این شرکت هواپیمایی کمترین تاخیر را در میان ۱۴ ایرلاین داخلی داشته است.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.