انتقال تمام ایستگاه های قطار به داخل شهرها

معاون وزیر راه و شهرسازی از انتقال تمام ایستگاه های قطار به داخل شهر خبر داد.

محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه انتقال تمام ایستگاه های راه آهن به داخل شهر را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: جانمایی ایستگاه های جدید براساس شهرسازی ریل پایه انجام خواهد شد.

وی درباره برآورد هزینه انتقال ایستگاه های راه آهن به داخل شهرها گفت: هزینه انتقال هر یک از ایستگاه های راه آهن در شهرهای مختلف، متفاوت است و بستگی به موقعیت هر یک از این ایستگاه ها در شهرها دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مکان یابی و طراحی معماری ایستگاه مسافری جدید انجام و آغاز شده است و ایستگاه قبلی فقط برای تردد قطارهای باری استفاده می شود.

این در حالی است شهرداری تهران بر خروج راه آهن تهران از شهر اصرار دارد اما چندی پیش پورسیدآقایی با اعلام مخالفت خود با خروج ایستگاه راه آهن از شهر تهران، اعلام کرد: نه تنها نمی توان به انتقال راه آهن از پایتخت به مناطق حومه ای به عنوان یک انتخاب مثبت فکر کرد که حتی در حد یک ایده نیز نمی توان آن را مطرح کرد.

حال معاون آخوندی در جدیدترین اظهارات خود گفته است قرار است تمام ایستگاه های راه آهن در سایر شهرها که خارج از محدوده شهری هستند را نیز به دورن شهر منتقل کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
خبرگزاری ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.