آيا حضور بانوان راننده در كشور مفيد فايده خواهد بود…

img_1589شايد از نخستين روزهاي ورود كاميونها به ايران شغل رانندگي به عنوان يك شغل مردانه به حساب ميآمده ولي چند سالي ميشود كه در جاده ها شاهد تردد تعداد معدودي راننده خانم هستيم به عنوان مثال شبي در كمربندي شهرستان سرخه براي استراحت توقف نمودم كه يك كاميونت ايسوزو به رانندگي يك خانم جوان در كنارم توقف نمود و چون قبلأ با صحنه هاي مشابه در جاده ها مواجه شده بودم زياد تعجب نكردم ولي عده اي از مسافران و رهگذران زير چشمي ايشان را دنبال ميكردند و يا در عوارضي اتوبان ساوه تريلي اسكانيا به رانندگي يك خانم جوان از كنارم عبور كرد كه البته آنجا نيز چندان تعجب نكردم زيرا قبل از آنهم در اتوبان تهران قزوين يك اتوبوس اسكانيا به رانندگي يك خانم را ديده بودم ولي شايد بهتر باشد اين بار از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه كنيم و چنين اتفاقي را به فال نيك بگيريم زيرا حضور بانوان در انواع مشاغل تخصصي يكي از شاخصهاي توسعه انساني در هر كشوري به حساب ميأيد و درست است كه امروز تعداد كمي از بانوان رسمأ وارد اين حرفه شده اند ولي تعداد زيادي از همين بانوان در كنار همسران راننده خود در جاده ها حضور دارند و نقش يك كمك راننده حرفه اي را به درستي ايفا ميكنند و اينجانب بارها شاهد اين موضوع بوده ام بنابراين ميتوان گفت خانم ها تا پشت دروازه هاي ورود به حرفه رانندگي آمده اند و فقط چند قدمي تا فراگير شدن چنين روندي فاصله باقيست و اينجانب از هم اكنون ورود ايشان را به حرفه رانندگي تبريك ميگويم و به شما خواهم گفت در آينده نزديك شاهد حضور بيشتر اين عزيزان در جاده هاي كشور خواهيم بود البته ناگفته نماند كه آقايان محترم هم بايد ذهنيت منفي خودشان را در مورد حضور رانندگان زن تغيير دهند و وقت آن رسيده كه در مورد چنين مسائلي مقداري تفكر ملي گرايانه داشته باشيم تا حداقل مشابه كشورهاي عقب مانده اي مانند عربستان سعودي نباشيم كه امروزه در زمينه حقوق زنان در پائين ترين رتبه ممكن قرار دارند و بهتر است كه نام ايران و ايراني در تمام زمينه ها از جمله شاخصهاي توسعه انساني در بين كشورهاي ديگر مطرح باشد و چشم انداز روشني در اين زمينه داشته باشيم البته پر واضح است كه براي دستيابي به چنين موفقيتي بايد روي كمك جمعيت نسوان كشور حساب ويژه اي باز كرد.

نوشته: جمال الدين محمد براتلو (محمد ب ر)
وبسايت: ايران ترانزيت

.