گروه وکلای سنا

. اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

در مورد ملکی که سابقه ثبتی دارد، دعوای الزام به تحویل قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۵ تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ رأی شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران در خصوص اثبات مالکیت در خصوص دعوای (م.ک.) فرزند (ی.) با وکالت (ه.پ.) به طرفیت (م.ع.) فرزند (ر.) به خواسته اثبات مالکیت و تحویل ملک. […]