برچسب اثبات مالکیت

نمونه رای دعوای الزام به تحویل مبیع و اثبات مالکیت

اثبات مالکیت
در مورد ملکی که سابقه ثبتی دارد، دعوای الزام به تحویل قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۵ تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ رأی شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران در خصوص اثبات مالکیت در خصوص دعوای (م.ک.) فرزند (ی.)…