. شهریور ۲, ۱۳۹۵

ارسال شده توسط:وحید کریملو

درSCANIA 2016, SCANIA S, گالری عکس کامیون

۲۴ آگوست ۲۰۱۶
۰
۱۱۱ بازدید

Scania S 730 4x2 tractor, Highline Södertälje, Sweden Photo: Göran Wink 2016

Scania S 730 4×۲ tractor, Highline
Södertälje, Sweden
Photo: Göran Wink 2016

Scania S 730 4x2 tractor, Highline Södertälje, Sweden Photo: Göran Wink 2016

Scania S 730 4×۲ tractor, Highline
Södertälje, Sweden
Photo: Göran Wink 2016

Scania S 730 4x2 tractor with tanker trailer Malaga, Spain Photo: Gustav Lindh 2016

Scania S 730 4×۲ tractor with tanker trailer
Malaga, Spain
Photo: Gustav Lindh 2016

Scania R 500 4x2 tractor with box trailer Scania S 730 4x2 tractor with tanker trailer Malaga, Spain Photo: Gustav Lindh, 2016

Scania R 500 4×۲ tractor with box trailer
Scania S 730 4×۲ tractor with tanker trailer
Malaga, Spain
Photo: Gustav Lindh, 2016

Scania R 500 4x2 tractor with box trailer Scania S 730 4x2 tractor with tanker trailer Malaga, Spain Photo: Gustav Lindh, 2016

Scania R 500 4×۲ tractor with box trailer
Scania S 730 4×۲ tractor with tanker trailer
Malaga, Spain
Photo: Gustav Lindh, 2016


۲۰۱۶-۰۸-۲۴

اخبار مرتبط:

دیدگاهی را درج کنید ...

ایمیل شما قابل برای بقیه مخفی خواهد بود . لطفا در تکمیل اطلاعات دقت کنید.