. مهر ۳, ۱۳۹۵

ترابر نیوز:

مشرق – سلام بر مردی که با لباس های خاکی اش دل از کف عشاق می برد؛ و با مرام خاکی اش بر قلبهای مان حکومت می کند…

عکس/ «آقا» با لباس خاکی

 

دیدگاهی را درج کنید ...

ایمیل شما قابل برای بقیه مخفی خواهد بود . لطفا در تکمیل اطلاعات دقت کنید.