. مهر ۲, ۱۳۹۵

ترابر نیوز:

به گزارش بلاغ،  سال هاست که مسافران کامبوج با یکی از بدترین شبکه های قطار جهان مسافرت می کنند. شکستن و خارج شدن از خط این قطارها که با سرعتی کمی بیشتر از سرعت راه رفتن حرکت می کنند، بسیار متداول است. بنابراین مردم شمال غرب کشور، خودشان این امور را در دست گرفته اند و با استفاده از بامبو و هالتر به شکل چرخ، خدمات راه آهن مخصوص به خودشان را ایجاد کرده اند.

قطارهای ساخته شده از بامبو در کامبوج

قطارهای ساخته شده از بامبو در کامبوج

قطارهای ساخته شده از بامبو در کامبوج

قطارهای ساخته شده از بامبو در کامبوج

قطارهای ساخته شده از بامبو در کامبوج

قطارهای ساخته شده از بامبو در کامبوج

قطارهای ساخته شده از بامبو در کامبوج

قطارهای ساخته شده از بامبو در کامبوج

دیدگاهی را درج کنید ...

ایمیل شما قابل برای بقیه مخفی خواهد بود . لطفا در تکمیل اطلاعات دقت کنید.